ﺳﺎﻻد ﮔﯿﺎﻫﻰ

۴ سال به بالا

اهداف رشدی  ◄ ﺟﺴﻤﯽ_ﺣﺮﮐﺘﻰ (ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت­ﻫﺎى ﺧﻮدﯾﺎرى ﺷﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺳﺖ­ﻫﺎ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت­ﻫﺎى ﺣﺮﮐﺘﻰ ﻇﺮﯾﻒ)، ﻋﺎﻃﻔﻰ(اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪى ، رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﻮد ، ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ) ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻫﻤﮑﺎرى و ﻣﺸﺎرﮐﺖ)

روش اجرا       ◄ آﺷﭙﺰى

وسایل لازم     ◄ ﻫﻮﯾﺞ ، ﮐﺎﻫﻮ ، ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﻰ ﭘﺨﺘﻪ ، ﻟﻮﺑﯿﺎی ﭘﺨﺘﻪ ، ﮐﻠﻢ ، ﺟﻮاﻧﮥ ﮔﻨﺪم ، ﮔﻞ ﮐﻠﻢ ، ﻣﺎﺳﺖ، آب ﻟﯿﻤﻮ

ﺑﺎ کودک در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى رﺷﺪ ﺑﺪن ﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ و ﻏﺬاى ﻣﺎ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ درﺳﺖ ﻣﯽ­ﺷﻮد. ﯾﮑﻰ از ﭘﺎﺳﺦ­ﻫﺎ را ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﻏﺬاﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ. از او ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ در ﺧﺎﻧﻪ از ﭼﻪ ﻧﻮع ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ در ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰکنیم. ﺑﻌﺪ ﻣﻮادى را ﮐﻪ آﻣﺎده ﮐﺮده­اﯾﺪ روى ﻣﯿﺰ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ دﺳﺖ­ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺮاى آﺷﭙﺰى آﻣﺎده ﺷﻮد. در آﻏﺎز ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﺆال­ﻫﺎﯾﯽ وﻇﺎﯾﻒ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ:

ﭼﻪ ﻏﺬاﯾﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮادى اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ؟

ﻫﺮﮐﺴﻰ ﭼﻪ ﮐﺎرى اﻧﺠﺎم ﻣﯽ­دﻫﺪ؟

ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﻣﯿﺰ ﻏﺬا را آﻣﺎده ﻣﻰ­ﮐﻨﺪ؟  ﭼﻪ کسی ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺬﯾﺮاﯾﻰ است؟  ﭼﻪ کسی ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰ است؟

ﺑﻌﺪ از درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺳﺎﻻد ﮔﯿﺎﻫﻰ، از کودک ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻘﻰ ﺑﺰرگ ﻣﻘﺪارى ﺳﺎﻻد در ﻇﺮف ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺰد و با هم ﻣﯿﻞ کنید. اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮑﻰ از ﺟﺬاب­ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﻫﻤﮑﺎرى برای کودک اﺳﺖ.

 

سکینه راهپیما

سالاد-گیاهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست