ﭼﻨﺪ روش ﺳﺎده ساخت کاردستی

ﮐﻼژ: ﮐﻼژ ﯾﮏ روش ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزى اﺳﺖ ﮐﻪ در آن، ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روى ﺳﻄﺤﻰ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﻣﻰ­ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﻰ­ﺷﻮد ﮐﻼژ ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ، دﮐﻤﻪ، ﺧﺮده ﭼﻮب، ﭘﺮ، ﻧﺦ، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺸﮏ، ﭘﺎرﭼﻪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻣﻮادى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮم، ﭘﺎرﭼﻪ، ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ­ﮔﺬارد و ﺷﮑﻠﻰ ﻣﻰ­ﺳﺎزد ﮐﻪ او را راﺿﻰ ﻣﻰ­ﮐﻨﺪ، در واﻗﻊ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد ﭘﯿﺪا ﻣﻰ­ﮐﻨﺪ.

ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻰ ﺑﺮاى ﮐﺎر ﮐﻼژ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن روى ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﭼﺴﺒﯿﺪﻧﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ. ﭼﻬﻞ ﺗﮑﻪ و ﻣﻮزاﯾﯿﮏ و ﮐﺎﺷﻰ ﮐﺎرى ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﻰ ﮐﻼژ اﺳﺖ.

آوﯾﺰ: آوﯾﺰ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮاى ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺮه و ﭘﺎرﭼﻪ و ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻰ­ﺗﻮان آوﯾﺰﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ درﺳﺖ ﮐﺮد.

ﮐﺎرت ﺗﺒﺮﯾﮏ: ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻰ­ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ­ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرت ﺗﺒﺮﯾﮏ­ﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب ﺳﺎزى: ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﻮاع ﮐﺘﺎب ﻣﺜﻞ ﮐﺘﺎب ﺗﺎﺷﻮ، آﮐﺎردﺋﻮﻧﻰ، ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ، ﭘﺎرﭼﻪ­اى و ﺟﻌﺒﮥ ﮐﺘﺎب، ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﺰدﯾﮏ و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻼﻗﻪ­ﻣﻨﺪ ﻣﯽ­ﺳﺎزد.

ﺻﻮرﺗﮏ ﺳﺎزى (ﻣﺎﺳﮏ ﺳﺎزى ﯾﺎ ﻧﻘﺎب ﺳﺎزى): ﺻﻮرﺗﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﭼﻬﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت را ﻣﻰ­ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺟﺎى ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮى ﻗﺮار ﻣﯽ­دﻫﺪ. ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﻮرﺗﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ ﻧﻘﺎب ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭼﻬﺮه و وﯾﮋﮔﯽ­ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ. ﺷﺨﺼﯿﺖ­ﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮﺿﻮع­ﻫﺎى ﺟﺎﻟﺒﻰ ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﻮرﺗﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺑﺸﻘﺎب ﯾﮏ ﺑﺎرﻣﺼﺮف ﻣﻰ­ﺷﻮد ﺻﻮرﺗﮏ درﺳﺖ ﮐﺮد. ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را روى ﺑﺸﻘﺎب ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﻗﯿﭽﻰ ﺟﺎى ﭼﺸﻢ­ﻫﺎ را ﺳﻮراخ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮاى ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺎب ﺟﻠﻮى ﺻﻮرت، ﻣﻰ­ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻮب ﺣﺼﯿﺮ یا چوب بستنی ﺑﻪ ﭘﺸﺖ آن ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ.

ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺻﻮرﺗﮏ دور ﭼﻬﺮه را ﻣﯽ­ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.

ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ راﺣﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ­ﺷﻮد ﺻﻮرﺗﮑﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ روى ﭼﺸﻢ­ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﻣﯽ­ﺗﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﯽ آن ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد. ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎ ﻣﻘﻮا و ﻣﺪاد رﻧﮕﻰ ﯾﺎ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﻰ ﻣﻰ­ﺗﻮان ﯾﮏ ﺻﻮرﺗﮏ ﺳﺎده ﺳﺎﺧﺖ. ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻮرﺗﮏ را روى ﮐﺎﻏﺬ ﺑﮑﺸﯿﺪ. دور آن را ﻗﯿﭽﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺤﻞ ﭼﺸﻢ­ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺒُﺮﯾﺪ. دو ﻃﺮف ﺻﻮرﺗﮏ را ﺳﻮراخ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آن ﮐﺶ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﻮرﺗﮏ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮدارﯾﺪ. دو ﺳﻮراخ در ﻣﺤﻞ ﭼﺸﻢ­ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺎرﭼﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺮه ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﻢ ﻣﯽ­ﺷﻮد ﺻﻮرﺗﮏ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ درﺳﺖ ﮐﺮد. ﮐﺎﻏﺬ روزﻧﺎﻣﻪ را ﺧﺮد ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﭼﻮب رﻗﯿﻖ ﺷﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻠﻮط را ﺧﻮب ورز دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﯿﺮ درآﯾﺪ. ﺑﺮاى ﺳﻄﺢ ﺻﻮرﺗﮏ از ﻣﻘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاى ﺑﺨﺶ­ﻫﺎى ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮوﻫﺎ و ﺑﯿﻨﯽ، ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬ را در ﻣﺤﻞ­ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ و ﮐﻤﻰ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮى ﻧﯿﺰ ﻣﻰ­ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ. ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. روى ﮐﺎﺳﻪ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺧﻤﯿﺮ

ﮐﺎﻏﺬ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ. ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد. ﺧﻤﯿﺮ از ﮐﺎﺳﻪ ﺟﺪا ﻣﻰ­ﺷﻮد و ﺷﮑﻞ ﮐﺎﺳﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰ­ﮔﯿﺮد. ﺣﺎل ﻣﻰ­ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻄﺢ آن را ﺑﺎ ﮔﻮاش رﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺷﮑﻞ دﻟﺨﻮاه را روی آن ﻧﻘﺎﺷﻰ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﻢ ﻣﻰ­ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﻮرﺗﮏ ﺑﺴﺎزﯾﺪ. ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺮ ﮐﻮدک ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺷﮑﻞ دﻟﺨﻮاه را روى آن ﺑﮑﺸﯿﺪ. ﺑﻌﺪ ﺟﺎى ﭼﺸﻢ ﻫﺎ و ﺑﯿﻨﻰ را ﺳﻮراخ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﺮوﺳﮏ ﺳﺎزى: ﻋﺮوﺳﮏ وﺳﯿﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ و ﺟﺎﻟﺒﻰ ﺑﺮاى ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ. ﻋﺮوﺳﮏ ﺳﺎزى ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺮاى ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب اﺳﺖ. ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﻮاع ﻋﺮوﺳﮏ ﻟﺬت ﻣﻰ­ﺑﺮﻧﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﺴﺎزﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻰ­ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﺮوﺳﮏ ﻗﺼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

 

فریبا کیهانی

این متن برای تست نحوه قرارگیری مطالب در سایت طراحی شده توسط تیم طراحی سایت آفتاب تایپ شده و برای نشان دادن چهارچوب پست لازم است کمی طولانی باشد. برای طولانی تر شدن مطلب و همینطور نشان دادن نحوه نمایش پاراگراف های جدید و نقل قول ها باید چند بار این متن را تکراراین متن برای تست نحوه قرارگیری مطالب در سایت طراحی شده توسط تیم طراحی سایت آفتاب تایپ شده و برای نشان دادن چهارچوب پست لازم است کمی طولانی باشد. برای طولانی تر شدن مطلب و همینطور نشان دادن نحوه نمایش پاراگراف های جدید و نقل قول ها باید چند بار این متن را تکراراین متن برای تست نحوه قرارگیری مطالب در سایت طراحی شده توسط تیم طراحی سایت آفتاب تایپ شده و برای نشان دادن چهارچوب پست لازم است کمی طولانی باشد. برای طولانی تر شدن مطلب و همینطور نشان دادن نحوه نمایش پاراگراف های جدید و نقل قول ها باید چند بار این متن را تکرار کنیم.

این یک نقل قول است؛ نقل قول ها با لینک شدن به سایر صفحات سایت علاوه بر افزایش نرخ ماندگاری کاربران میتوانند با افزایش لینک های داخلی هم به افزایش رتبه سایت در جستجوگرها کمک کنند.

این متن برای تست نحوه قرارگیری مطالب در سایت طراحی شده توسط تیم طراحی سایت آفتاب تایپ شده و برای نشان دادن چهارچوب پست لازم است کمی طولانی باشد. برای طولانی تر شدن مطلب و همینطور نشان دادن نحوه نمایش پاراگراف های جدید و نقل قول ها باید چند بار این متن را تکراراین متن برای تست نحوه قرارگیری مطالب در سایت طراحی شده توسط تیم طراحی سایت آفتاب تایپ شده و برای نشان دادن چهارچوب پست لازم است کمی طولانی باشد. برای طولانی تر شدن مطلب و همینطور نشان دادن نحوه نمایش پاراگراف های جدید و نقل قول ها باید چند بار این متن را تکراراین متن برای تست نحوه قرارگیری مطالب در سایت طراحی شده توسط تیم طراحی سایت آفتاب تایپ شده و برای نشان دادن چهارچوب پست لازم است کمی طولانی باشد. برای طولانی تر شدن مطلب و همینطور نشان دادن نحوه نمایش پاراگراف های جدید و نقل قول ها باید چند بار این متن را تکرار کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست