ﺟﻮر دﯾﮕﺮی ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ

۴ سال به بالا

اهداف رشدی  ◄ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ (آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ، ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه)

روش اجرا       ◄ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ، ﮔﻔﺖ وﮔﻮ، ﻧﻘﺎشی

وسایل لازم     ◄ ﮐﺎﻏﺬ، ﻣﺪاد

 

 

ﻣﻘﺪاری ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﺪاد روی ﻣﯿﺰ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ کودتان ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ: داﺳﺘﺎن اﻣﺮوز درﺑﺎره ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺖ. ﯾﮏ روز ﮔﻮﺷﯽ داﺷﺖ اﺗﺎﻗﺶ را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ­ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ درِ ﺧﺎﻧﻪ را زد. در را ﺑﺎز ﮐﺮد. ﺟﻮﺟﻪ ﺗﯿﻐﯽ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﯾﯽ ﭘﺸﺖ در ﺑﻮد. ﮔﻮﺷﯽ ﺳﻼم ﮐﺮد. اﻣﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﯿﻐﯽ ﻓﻘﻂ دﻫﺎﻧﺶ را ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮد و ﻫﯿﭻ ﺻﺪاﯾﯽ از او ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪ. ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد، ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ. ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ: «ﭼﯽ ﺷﺪه؟» ﺟﻮﺟﻪ ﺗﯿﻐﯽ ﻋﮑﺲ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ­ﮔﻔﺖ، او ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﻤﯽ­داد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ­ﮐﺮد. ﻗﺼﻪ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ و از کودک ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ، ﭼﺮا ﺟﻮﺟﻪ ﺗﯿﻐﯽ ﺣﺮف ﻧﻤﯽ­زﻧﺪ؟ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ او ﻓﺮﺻﺖ دﻫﯿﺪ ﻧﻈﺮش را ﺑﮕﻮﯾﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮانست دﻟﯿﻞ ﺣﺮف ﻧﺰدن ﺟﻮﺟﻪ ﺗﯿﻐﯽ را ﺑﻔﻬﻤﺪ، او را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﯿﻐﯽ ﺟﻮاب ﺳﺆال­ﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ را ﻧﻤﯽ­دﻫﺪ ﭼﻮن ﻧﻤﯽ­ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪای او را ﺑﺸﻨﻮد. ﺟﻮﺟﻪ ﺗﯿﻐﯽ ﻧﺎﺷﻨﻮاﺳﺖ. از کودک ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﯿﻐﯽ ﻧﺎﺷﻨﻮا ﺑﻮدﯾﺪ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺻﺒﺤﺖ ﻣﯽ­ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﺑﻪ کودک ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ­ای را ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﯿﻐﯽ ﻋﮑﺲ ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ­داد، ﻣﯽ­ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﮐﻮدکتان ﮔﻔﺖ­وﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ از ﮔﻔﺖ­وﮔﻮ، ﻗﺼﻪ را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ: ﺟﻮﺟﻪ ﺗﯿﻐﯽ ﺧﺎﻧﻪ­اش را ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد. ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺷﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ: «ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ.»

ﺑﻌﺪ روی ﮐﺎﻏﺬ راه ﺧﺎﻧﮥ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﯿﻐﯽ را ﮐﺸﯿﺪ و از روی ﺗﺼﻮﯾﺮ راه را ﻧﺸﺎﻧﺶ داد: «دوﺗﺎ درﺧﺖ ﺑﺮو ﺟﻠﻮ. ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺑﺰرگ و ﺑﻌﺪ از آن ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ­ﺑﯿﻨﯽ. ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻤﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ. ﻣﻦ ﻧﻤﯽ­ﺗﻮاﻧﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺖ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﭼﻮن ﻣﻬﻤﺎن دارم.» از کودک ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﯿﻐﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ راه ﺧﺎﻧﻪ اش را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟ ﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ: در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺪاد و ﮐﺎﻏﺬ دارﯾﻢ. ﻓﮑﺮ ﻣﯽ­کنی ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻘﺸﻪ ﯾﮑﯽ از راه­ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﯿﻐﯽ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ­اش ﺑﺮﺳﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ­ﻫﺎ راه ﺣﻞ­ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ، ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.

فریبا کیهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست