ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ

۴ سال به بالا

اهداف رشدی  ◄ ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ (ﻧﻈﻢ دادن، ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ)

روش اجرا       ◄ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ، ﮔﻔﺖ وﮔﻮ، ﮐﺎردﺳﺘﯽ

وسایل لازم     ◄ ﻗﻮﻃﯽ  و ﺟﻌﺒﻪ ، ﮐﺎﻏﺬ رﻧﮕﯽ، ﻗﯿﭽﯽ، ﭼﺴﺐ

 

از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪادی ﺟﻌﺒﻪ و ﻗﻮﻃﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در ﮔﻮﺷﻪ­ای از ﮐﻼس ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. داﺳﺘﺎن روز را روی ﺑﺮﮔﻪ­ای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و در ﺑﺎﻻی آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﻮری را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮﮔﻪ را در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ کودکتان ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

به کودکتان ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ: داﺳﺘﺎن اﻣﺮوز درﺑﺎره ﻗﻮری اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﺎدم ﻧﻤﯽ­آﯾﺪ آن را ﮐﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ­ام. از ﮐﻮدک ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ را ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻋﮑﺲ ﻗﻮری اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ، ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ: اﮔﺮ دﯾﺮوز ﻣﯿﺰم را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدم، ﺑﺮﮔﻪ ﮔﻢ ﻧﻤﯽ­ﺷﺪ. از او برای همکاری ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ داﺳﺘﺎن را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﮏ روز ﻻﮐﯽ و ﻗﻮری و ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی­ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ. ﻻﮐﯽ و ﮔﻮﺷﯽ ﭼﻨﺪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺗﻮی ﮐﯿﻔﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ. ﻗﻮری ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻋﺮوﺳﮏ ﺧﺮﺳﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻮپ و ﻓﺮﻓﺮه ﺑﺮداﺷﺖ و دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن رﻓﺖ. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪ، ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد و ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی­ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ. اﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﺮخ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻓﺮﻓﺮه­اش ﻧﺒﻮد. ﻫﺮﺟﺎ را ﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد. ﻻﮐﯽ ﮔﻔﺖ: «ﺷﺎﯾﺪ ﭼﺮخ و ﻓﺮﻓﺮه را

ﺑﯿﻦ راه ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ.»

داﺳﺘﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ. از کودک ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر کنه؟ راه ﺣﻞ­ﻫﺎ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ. راه ﺣﻞ­ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ داﺳﺘﺎن را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ: ﻻﮐﯽ و ﻗﻮری ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﮥ ﻗﻮری ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی­ﻫﺎ را ﺗﻮی راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ­رﻓﺘﻨﺪ، ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻨﺠﺎب را دﯾﺪﻧﺪ. او از ﻗﻮری ﭘﺮﺳﯿﺪ: «ﭼﯽ ﺷﺪه؟ ﭼﺮا ﻧﺎراﺣﺘﯽ؟» ﻗﻮری ﻣﺎﺟﺮا را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد. ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻨﺠﺎب ﮔﻔﺖ: «ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و ﺗﻮی ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻢ. ﺣﺎﻻ ﺟﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ­دﻫﻢ ﺗﺎ وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮت را ﻫﻢ در آن ﺑﮕﺬاری.» ﻗﻮری ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و از ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻨﺠﺎب ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد. ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی­ﻫﺎﯾﺶ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺟﻌﺒﻪ دارد. اﮐﻨﻮن ﺑﻪ کودکتان ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻗﻮﻃﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ. از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ رﻧﮕﯽ ﺟﻌﺒﮥ ﺧﻮد را ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ، از آن ﺑﺮای ﻗﺮار دادن وﺳﺎﯾﻞ نقاشی و کاردستی کودک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮای ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ­، ﺗﺮاش­ و ﭘﺎک ﮐﻦ، ﺑﺮای دوررﯾﺨﺘﻨﯽ­ﻫﺎ و…

خلاقیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست