ﭼﺎپ ﻧﻘﺶ ﺑﺮگ

۴ سال به بالا

اهداف رشدی  ◄ ﺟﺴﻤﯽ_ﺣﺮﮐﺘﻰ)ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺣﺮﮐﺘﻰ ﻇﺮﯾﻒ(، ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﯿﺖ )ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺲ زﯾﺒﺎﯾﻰ ﺷﻨﺎﺳﻰ و ﺑﯿﺎن ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻫﻨﺮى(

روش اجرا       ◄ ﻧﻘﺎﺷﻰ

وسایل لازم     ◄ ﺑﺮگ، ﭼﺴﺐ، ﮐﺎﻏﺬ ، ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ، ﮔﻮاش

 

همراه با کودکتان تعدادی برگ جمع کنید دقت کنید خطوط پش برگ­ها برجسته باشند سپس همراه با کودکتان برگ­ها را با قلم­مو رنگ کنید. به آرامی برگ­های رنگ شده را روی کاغذ بگذارید به طوری که روی آن کشیده نشود. از کودک بخواهید برگ­ها را با چسب به کاغذ بچسباند ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ رﻧﮓ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺸﮏ ﺷﺪ، ﺑﺮگ­ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط از ﮐﺎﻏﺬ ﺟﺪا کنید و اﺛﺮ آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ روى ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻰ­ﺗﻮان ﺷﮑﻞ ﺑﺮگ را روى ﻣﻘﻮا ﮐﺸﯿﺪ و ﻗﯿﭽﻰ ﮐﺮد و از ﺑﺮگ ﻣﻘﻮاﯾﻰ ﺑﺮاى ﭼﺎپ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

 

سکینه راهپیما

چاپ-نقش-برگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست