ﻧﻘﺎﺷﯽ آزاد

 ﻧﻘﺎﺷﯽ آزاد ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽ­ﺧﻮاﻫﺪ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درآورد. ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ­ﻫﺎ آﻧﭽﻪ را در ذﻫﻨﺸﺎن ﻣﯽ­ﮔﺬرد ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰار ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﻋﻼﻗﻪ­ﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻂ ﺑﮑﺸﺪ.

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدک اﺳﺖ. او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع­ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ­ﮔﯿﺮد، ﻓﮑﺮ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ­ﮔﯿﺮد و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ­ﮐﺸﺪ. اﮔﺮ ﮐﻮدک ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ و دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ­دﻫﺪ. ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ­ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﮐﻮدک ادراک ﺧﻮد را از آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﻣﯽ­آورد.

ﻧﻘﺎﺷﯽ ذﻫﻨﯽ

ﻧﻘﺎﺷﯽ ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎزی ذﻫﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن  ۴ ﺗﺎ  ۶ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ. ﮐﻮدک ﭼﺸﻤﺶ را ﻣﯽ­ﺑﻨﺪد و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺑﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ۴ ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ  زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ­دارﻧﺪ.

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮔﺮوﻫﯽ

ﻫﺮ ﮐﻮدک در ﮐﻨﺎر ﮐﻮدک ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮ روی زﻣﯿﻨﻪ­ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎی  ۲ ﯾﺎ ۳  ﻧﻔﺮی ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮ، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮔﺮوﻫﯽ، ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻣﯿﻨﮥ ﮐﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد:

·        ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﻮاری: اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻘﺎﺷﯽ را، ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻢ ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ­ﺗﻮان روی ﻫﺮ دﯾﻮاری ﺑﺎ رﻧﮓ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺘﻞ اﻧﺠﺎم داد.

·        ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮔﺮوﻫﯽ روی زﻣﯿﻦ: در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻘﺎﺷﯽ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﮥ ﺑﺰرﮔﯽ روی زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ ﻣﯽ­ﺷﻮد و ﮐﻮدﮐﺎن روی اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آزاد ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎر ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﮔﭻ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺘﻞ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ­ﺷﻮد.

·        ﻧﻘﺎﺷﯽ در ﮔﺮوه­ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ: ﮐﻮدﮐﺎن در ﮔﺮوه­ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ­ﺗﺮ ۲ ﺗﺎ ۴ ﯾﺎ ۵ ﻧﻔﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ­ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ

ﮔﺎه ﮐﻮدک از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ، ﺑﺎزدﯾﺪ، ﮔﺮدش ﯾﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ اﻟﻬﺎم ﻣﯽ­ﮔﯿﺮد و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ. ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﻪ­ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﻨﺪ آدﻣﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ، دورش را ﺑﺒُﺮﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ (ﻣﺜﻼً ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮ) و ﺳﭙﺲ آن را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﺑﺰار

اﺑﺰارهای راﯾﺞ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺻﻔﺤﮥ ﮐﺎر، ﻣﺪاد، ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ، ﭘﺎﺳﺘﻞ ﯾﺎ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ، ﮔﭻ، آﺑﺮﻧﮓ، ﮔﻮاش و اﻧﻮاع ﻗﻠﻢ ﻣﻮ اﺳﺖ. از ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ­ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی اﺑﺰار ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻣﺜﻼً ﻣﯽ­ﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻧﻮک ﺗﯿﺰ روی ﺧﺎک ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﮥ درﺧﺖ روی ﻣﺎﺳﻪ ﯾﺎ ﮔِﻞ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد. زﻏﺎل ﯾﺎ ﭼﻮب ﺳﻮﺧﺘﻪ از ﺧﻮد اﺛﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ­ﮔﺬارد. ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻨﺎ، زردﭼﻮﺑﻪ و زﻋﻔﺮان ﻣﯽ­ﺗﻮان رﻧﮓ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺑﺎ ﻣﻮی ﯾﺎل ﯾﺎ دم اﺳﺐ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ درﺳﺖ ﮐﺮد.

در ﻣﻮرد ﺻﻔﺤﮥ ﮐﺎر ﻣﯽ­ﺗﻮان ﮔﻔﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک اﺑﺰار را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ­ﮔﯿﺮد، ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﺪ روی ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ­ای ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﺪ. اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺻﻔﺤﮥ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد، ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ­ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ­ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن: ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﮐﺎﻏﺬ رﻧﮕﯽ، ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎدو، ﮐﺎﻏﺬ روزﻧﺎﻣﻪ، ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻫﯽ، ﮐﺎﻏﺬ زرورق، ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻓﺖ دار، ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻮج دار، ﮐﺎﻏﺬ  ﮐﺸﯽ و ﻣﻘﻮا، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻮب، ﭘﺎرﭼﻪ، ﺳﻔﺎل، آﯾﻨﻪ و ﮔﭻ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﮥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.

ﻓﻀﺎی ﮐﺎر

اﮔﺮ ﮐﻮدک در ﻓﻀﺎی ﮐﺎر اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ آراﻣﺶ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ، اﺑﺰار ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً در دﺳﺘﺮس ﮐﻮدک و ارﺗﻔﺎع ﻣﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺪ ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﮕﻪ­ داﺷﺘﻦ ﻣﯿﺰ ﻣﯽ­ﺗﻮان از ﻧﺎﯾﻠﻮن ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﭘﻮﺷﯿﺪن روﭘﻮش ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدک ﻧﮕﺮان ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪن ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ آب دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ، از ﯾﮏ ﻇﺮف آب ﺑﺮای ﺷﺴﺖ وﺷﻮی ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

فریبا کیهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست