ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻼق، اهمیت و ضرورت آن

ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﮐﻮدﮐﺎن در ﻫﻤﮥ دوران­ﻫﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ­ﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ­ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزی از ﺟﻤﻠﻪ واﻧﻤﻮد ﮐﺮدن ﮔﺬراﻧﺪه­اﻧﺪ. واﻧﻤﻮد ﺑﺎزی ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻮدک اﺳﺖ. ﮔﺎه ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ­ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥ ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﻣﯽ­ﭘﺮدازﻧﺪ و از ﻋﺮوﺳﮏ­ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ، ﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ درس ﻣﯽ­دﻫﻨﺪ و واﻧﻤﻮد ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﯾﺎ واﻧﻤﻮد ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ راﻧﻨﺪه­اﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل راﻧﺪن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﯽ­ﺷﻮﻧﺪ. واﻧﻤﻮد ﺑﺎزی در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﺻﺤﻨﮥ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک اﺳﺖ. ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻼق ﻫﻢ ﺷﮑﻠﯽ از واﻧﻤﻮد ﺑﺎزی اﺳﺖ، ﺗﺠﺮﺑﻪ­ای ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ دﻗﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﺟﺮا ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺌﺎﺗﺮ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻮدک ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ:

  • ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن: ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻦ­ﻫﺎی از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه­ای را ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ­آورﻧﺪ.
  • ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن: ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺣﺮﻓﻪ­ای ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﺟﺮا ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ.
  • ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻼق: ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ اﺟﺮای ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ۷ ﺳﺎل اﺳﺖ و ﺳﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ آن را اﺟﺮا ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ.

در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻼق، ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ، روﯾﺪاد، ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ والد یا مربی ﺧﻠﻖ و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ­ﺷﻮد. اﺑﺘﺪا والد یا مربی ﻗﺼﻪ را ﻣﯽ­ﺧﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐودک درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ.

در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻼق، ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﯾﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﻦ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه­ای وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ و اﺻﻮل ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ­ﺷﻮد.

اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻼق

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻼق ﯾﮏ روش آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد، ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را در ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد، ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت­ﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ، ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، اﺑﺪاع و ﻧﻮآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺣﺮﮐﺎت، و اﺑﺮاز و ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﯾﺎری ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ در اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻼق ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽ­ﭘﺮدازﻧﺪ و در ﮔﺮوه­ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎد و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻼق،  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ­ﻫﺎی ﮐﻮدک در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ­ﺷﻮد، ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ و والد یا ﻣﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت او ﭘﯽ ﻣﯽ­ﺑﺮد. ﺗﻔﺎوت­ﻫﺎی ﻓﺮدی آﺷﮑﺎر ﻣﯽ­ﺷﻮد و ﻫﺮﮐﺲ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﻣﯽ­ﯾﺎﺑﺪ. ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻼق ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ، ﺟﻐﺮاﻓﯽ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻋﻠﻮم، رﯾﺎﺿﯽ، ادﺑﯿﺎت، زﺑﺎن دوم و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ­ﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻼق ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدک دﻟﭽﺴﺐ ﺷﻮد. ﮐﻮدک در ﻧﻘﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮو ﻣﯽ­رود ﯾﺎ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ­ﺑﺎن را ﺑﺎزی ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻄﺶ را از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای ﻧﻘﺶ ﻣﯽ­آﻣﻮزد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻼق اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﯽ­آﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥ ﮐﻮدک را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ او آﻣﻮزش دﻫﺪ.

 

شهره یوسفی

این متن برای تست نحوه قرارگیری مطالب در سایت طراحی شده توسط تیم طراحی سایت آفتاب تایپ شده و برای نشان دادن چهارچوب پست لازم است کمی طولانی باشد. برای طولانی تر شدن مطلب و همینطور نشان دادن نحوه نمایش پاراگراف های جدید و نقل قول ها باید چند بار این متن را تکراراین متن برای تست نحوه قرارگیری مطالب در سایت طراحی شده توسط تیم طراحی سایت آفتاب تایپ شده و برای نشان دادن چهارچوب پست لازم است کمی طولانی باشد. برای طولانی تر شدن مطلب و همینطور نشان دادن نحوه نمایش پاراگراف های جدید و نقل قول ها باید چند بار این متن را تکراراین متن برای تست نحوه قرارگیری مطالب در سایت طراحی شده توسط تیم طراحی سایت آفتاب تایپ شده و برای نشان دادن چهارچوب پست لازم است کمی طولانی باشد. برای طولانی تر شدن مطلب و همینطور نشان دادن نحوه نمایش پاراگراف های جدید و نقل قول ها باید چند بار این متن را تکرار کنیم.

این یک نقل قول است؛ نقل قول ها با لینک شدن به سایر صفحات سایت علاوه بر افزایش نرخ ماندگاری کاربران میتوانند با افزایش لینک های داخلی هم به افزایش رتبه سایت در جستجوگرها کمک کنند.

این متن برای تست نحوه قرارگیری مطالب در سایت طراحی شده توسط تیم طراحی سایت آفتاب تایپ شده و برای نشان دادن چهارچوب پست لازم است کمی طولانی باشد. برای طولانی تر شدن مطلب و همینطور نشان دادن نحوه نمایش پاراگراف های جدید و نقل قول ها باید چند بار این متن را تکراراین متن برای تست نحوه قرارگیری مطالب در سایت طراحی شده توسط تیم طراحی سایت آفتاب تایپ شده و برای نشان دادن چهارچوب پست لازم است کمی طولانی باشد. برای طولانی تر شدن مطلب و همینطور نشان دادن نحوه نمایش پاراگراف های جدید و نقل قول ها باید چند بار این متن را تکراراین متن برای تست نحوه قرارگیری مطالب در سایت طراحی شده توسط تیم طراحی سایت آفتاب تایپ شده و برای نشان دادن چهارچوب پست لازم است کمی طولانی باشد. برای طولانی تر شدن مطلب و همینطور نشان دادن نحوه نمایش پاراگراف های جدید و نقل قول ها باید چند بار این متن را تکرار کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست