ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﻗﺎﯾﻖ‌ﻫﺎ

۴ سال به بالا

اهداف رشدی  ◄ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ (ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ)، ﺟﺴﻤﯽ (ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﻀﻼت ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ)

روش اجرا       ◄ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ، آزﻣﺎﯾﺶ، ﮐﺎردﺳﺘﯽ

وسایل لازم     ◄ ﻟﮕﻦ آب، ﻗﺎﯾﻖ ﮐﺎﻏﺬی، ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدو،  ﮐﺎﺳﮥ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ، ﺑﺮگ، ﺳﻨﮓ، ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻨﮥ درﺧﺖ، ﮐﺎﻏﺬ، ﭼﺴﺐ ﻣﺎﯾﻊ،  ﻓﻮم ﯾﺎ ﯾﻮﻧﻮﻟﯿﺖ

 

یک ﻟﮕﻦ آب و ﭼﻨﺪ ﻗﺎﯾﻖ ﮐﺎﻏﺬی روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. از کودک ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ کنار ﺷﻤﺎ باشد  و ﺑﻪ داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی از ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﻻﮐﯽ و ﮔﻮﺷﯽ و ﻗﻮری ﮔﻮش ﮐﻨﺪ.

ﯾﮏ روز ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﻻﮐﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ ﮐﺎﻏﺬی درﺳﺖ ﮐﺮد. او ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد، ﻗﺎﯾﻖ ﮐﺎﻏﺬی را ﺑﺮداﺷﺖ و روی آب ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ. ﻗﺎﯾﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ­ﮐﺮد. اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺎﯾﻖ ﺧﯿﺲ ﺷﺪ و زﯾﺮ آب رﻓﺖ. ﻻﮐﯽ ﻗﺎﯾﻖ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﯿﺶ ﮔﻮﺷﯽ و ﻗﻮری آﻣﺪ. ﻣﺎﺟﺮا را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ: «ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﯾﻘﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آب ﻓﺮوﻧﺮود و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ.» از کودک ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در آب ﻓﺮو ﻧﻤﯽ­رود. از کودک ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ دوروﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺟﻤﻊ آوری و ﺳﭙﺲ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام در آب ﻓﺮو ﻣﯽ­رود ﯾﺎ ﻧﻪ. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ، اﺷﯿﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد (ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدو، ﮐﺎﺳﮥ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ، ﺑﺮگ، ﺳﻨﮓ، ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻨﮥ درﺧﺖ، ﻓﻮم ﯾﺎ ﯾﻮﻧﻮﻟﯿﺖ) را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ. ﺣﺎل ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺷﯿﺎ را آزﻣﺎﯾﺶ کنید و آﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در آب ﻓﺮو ﻧﻤﯽ­رود را ﮐﻨﺎر بگذارید. ﺳﭙﺲ از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮادی را ﮐﻪ در آب ﻓﺮو ﻧﻤﯽ­رود را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺴﺎزید و ﺑﺮای ﺑﺎدﺑﺎن ﻗﺎﯾﻖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮی کنید ﻣﯽ­ﺗﻮانید از ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎ ﺑﺮگ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎدﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده کنید .اﮐﻨﻮن ﻗﺎﯾﻖ­ﻫﺎ را در ﻟﮕﻦ آب ﻗﺮار دهید و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺎﯾﻖ ﺧﻮد را ﻓﻮت کنید ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻟﮕﻦ ﺑﺮﺳﺪ.

داﺳﺘﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮﯾﺪ: ﻻﮐﯽ و ﻗﻮری و ﮔﻮﺷﯽ از دﯾﺪن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﯾﻖ ﮐﻪ زﯾﺮ آب ﻧﻤﯽ­روﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل­اند.

 

فریبا کیهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست