ﺷﯿﻮه‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﻫﻨﺮ به کودکان

در روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ، ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی­ﻫﺎ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻮدک ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در آﻣﻮزش ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ روﯾﮑﺮد و ﺷﯿﻮه وﯾﮋﮔﯽ­ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد. ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه­ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺳﺖ. در اداﻣﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﻮه ﮐﻠﯽ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح ﻣﯽ­دﻫﯿﻢ.

آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم: در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه، والد یا مربی ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش در ﻧﻈﺮ دارد. ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. والد یا مربی اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ و ﻣﻮاد را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮدک ﻗﺮار ﻣﯽ­دﻫﺪ. او ﮐﺎر و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ­دﻫﺪ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارد. ﮐﻮدک ﺳﺨﻦ ﻣﺮﺑﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ و از او اﻟﮕﻮ ﺑﺮﻣﯽ­دارد.

ﭼﺮا اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ­ﮐﻨﯿﻢ؟

 • ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت­ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ­ﺷﻮد.
 • اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ.
 • ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﻮاد و اﺑﺰار از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • ﻣﺮﺑﯽ راﻫﺒﺮ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و ﮐﻮدک ﻓﻘﻂ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ.
 • آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺖ.
 • در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه، ﺑﻪ ﻧﯿﺎز و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻮدک ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ­ﺷﻮد.

ﻣﺜﺎل: ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر آﻣﻮزش ﺗﺮﺳﯿﻢ درﺧﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻮدک ﯾﮏ ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ­دهند ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﻮار می­زنند و ﺷﮑﻞ درﺧﺖ را روی آن می­کشند. ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن، ﮐﺎر را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدک آﻣﻮزش می­دهند. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻫﻤﮥ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ­ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﺑﮑﺸﻨﺪ.

آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮏ­ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ: ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اﺳﺖ. در اﯾﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ، ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ­ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺸﺨﺺ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ. او اﺳﺘﻔﺎده­ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻮاد و اﺑﺰارﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ­دﻫﺪ. ﮐﻮدک ﺷﯿﻮه­ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎده را ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﮐﺸﻒ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ. او ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺷﯿﻮه­ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

ﭼﺮا اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ­ﮐﻨﯿﻢ؟

 • ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻨﻮع دارد، اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻋﺎدت ﻣﯽ­دﻫﺪ.
 • ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺎر را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ.
 • ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎن و ﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
 • در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه، ﮐﻮدک در زﻣﯿﻨﻪ­ﻫﺎی ﺧﺎص و ﻣﺤﺪودی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ­آورد.
 • ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ­ﺷﻮد ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد.

ﻣﺜﺎل: ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ­ﮐنند. ﺑﻪ کودک ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ­ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ اﻧﺠﺎم داد ﯾﺎد می­دهند، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮاش و ﭼﺎپ. ﮐﻮدک ﯾﺎد می­گیرد ﮐﻪ ﻣﯽ­ﺗﻮان از ﻣﺪاد ﺷﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ­ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ­ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ­ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﮐﺸﻒ: در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه، ﻣﺮﺑﯽ ﻓﻀﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ. او، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ­ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت، از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده و اﺑﺰار ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ روش، ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ­ﻫﺎی اﯾﻦ روش:

 • ﻣﺮﺑﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
 • ﻣﻮاد و اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
 • ﮐﻮدک ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺘﺨﺎب، ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﮐﺸﻒ دارد.
 • ﮐﻮدک آزاد اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﺎده و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
 • اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 • ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﺪ.
 • ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ­ﺷﻮد.
 • زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﻮدک ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ­ﺷﻮد.

انتخاب ﻣﻮﺿﻮع­ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ: ﮐﻮدﮐﺎن در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه درﮔﯿﺮ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ­اﻧﺪ ﯾﺎ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ­ﺷﻮﻧﺪ، در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺻﺪاﻫﺎ را ﻣﯽ­ﺷﻨﻮﻧﺪ، ﺷﮑﻞ­ﻫﺎ و رﻧﮓ­ﻫﺎ را ﻣﯽ­ﺑﯿﻨﻨﺪ، ﺑﻮﻫﺎ را ﺣﺲ ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آدم­ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روﺑﻪ رو ﻣﯽ­ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ­ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ­وﺟﻮد ﻣﯽ­آورد.

در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﻮدک، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻼﻗﻪ و ﻧﯿﺎز ﺧﻮد، ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع­ﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ. والدی یا ﻣﺮﺑﯽ ﺻﺒﻮر اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮐﻮدک ﮔﻮش ﻣﯽ­دﻫﺪ و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ­ﺳﺎزد. او ﺣﻤﺎﯾﺖ­ﮔﺮ ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ­ﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ­ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و ﺷﻮر و ﺷﻮق در ﮐﻮدک اﯾﺠﺎد ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ­ﻫﺎی اﯾﻦ روش:

 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎز و ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻮدک ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 • ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪارد.
 • ﮐﻮدک ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ­ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت و ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
 • ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻮدک ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 • آﻣﻮزش ﻫﻨﺮ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ­ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎﺿﯽ و ادﺑﯿﺎت و ﻣﻮﺿﻮع­ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ­ﺷﻮد.
 • ﺑﻪ ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪ­ﻫﺎی رﺷﺪ ﮐﻮدک ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ­ﺷﻮد.
 • ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ ﮐﻮدک ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی او را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
 • آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻣﯽ­ﺷﻮد و در او ﺷﻮر و ﺷﻮق ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ­آﯾﺪ.

فریبا کیهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست