اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ۳ ﺗﺎ ۵ ﺳﺎﻟﻪ

ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺎه ﺑﺮای ﺑﺎزى ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰارى دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ، اﺳﺒﺎب­ ﺑﺎزی وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﮑﺮی و خلاقیت ﮐﻮدک اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎوی او، ﺑﻪ ﮐﻮدک در ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ.

کودک شما در سن ۳ سالگی تا ۵ سالگی یک سازنده قهار است و می تواند از هر چه به دستش می دهید یک شاهکار خلق کند. پس بهتر است اسباب بازی ها در اختیار او بگذارید که بتواند با آن ها استعداد خود را شکوفا کند چرا که این کار به رشد و پرورش خلاقیت کودک شما کمک بسیاری می نماید.

 

در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاﻋﻰ از وسایل بازی که برای گروه سنی ۳ تا ۵ سال مناسب است اﺷﺎره ﻣﻰ­ﺷﻮد.

اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ : اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى­ﻫﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک آن‌ها را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﻰ­ﮐﻨﺪ ﯾﺎ روى ﻫﻢ ﻣﻰ­ﭼﯿﻨﺪ و ﺷﮑﻞ­ﻫﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﻣﻰ­ﮐﻨﺪ. ﻣﮑﻌﺐ­ﻫﺎى ﭼﻮﺑﻰ ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻰ و ﻟﮕﻮﻫﺎ دو ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺷﺎﺧﺺ از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺒﺎب‌ﺑﺎزی­ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻟﻮازم و ﻟﺒﺎس­ﻫﺎی ﺑﺎزى ﻧﻤﺎﯾﺸﻰ : ﺑﺎزی­ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ دﮐﺘﺮ ﺑﺎزی ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎزی، ﺑﺎ ﻟﺒﺎس­ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد، در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻗﻮه ﺗﺨﯿﻞ ﮐﻮدک ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ دارﻧﺪ.

اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى­ﻫﺎى راﻧﺪﻧﻰ : اﯾﻦ اﺳﺒﺎب‌ﺑﺎزى­ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮار ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻮدک از ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﭘﺎ زدن ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ را ﻣﻰ­آﻣﻮزد.

ﺧﺎﻧﮥ عروسکی : ﺧﺎﻧﮥ ﻋﺮوﺳﮑﻰ و وﺳﺎﯾﻞ آن ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ اﺟﺮاى ﺑﺎزى­ﻫﺎى ﺗﺨﯿﻠﻰ و ﺗﻘﻠﯿﺪى ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ. ﺧﺎﻧﮥ ﻋﺮوﺳﮑﻰ ﻣﻰ­ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﮥ ﻣﻘﻮاﯾﻰ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﺎدر ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺎزل : ﭘﺎزل­ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺪود و ﻣﻮﺿﻮع­ﻫﺎی آﺷﻨﺎ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آن‌ها را درﺳﺖ ﮐﻨﺪ. ﺗﻼش ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﭼﯿﺪن درﺳﺖ ﭘﺎزل، ﻣﯿﺰان دﻗﺖ آﻧﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ­ﺑﺮد.

ﻋﺮوﺳﮏ­ﻫﺎی ﭘﺎرﭼﻪ­ای ﻧﺮم در اﻧﺪازه­ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ : اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏ­ﻫﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آن‌ها ﺑﺮاى اﯾﻔﺎى ﻧﻘﺶ­ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ­ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻋﺮوﺳﮏ ﺧﻮد ﺣﺮف ﻣﯽ­زﻧﻨﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﻣﯽ­دﻫﻨﺪ و ﺣﺘﻰ ﻣﺪت­ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽ­دارﻧﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ­ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺷﯿﺎی واﻗﻌﯽ : اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی­ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮥ ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﯾﺎ اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺸﻮق ﺑﺎزی­ﻫﺎی ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی­ﻫﺎی ورزﺷﯽ : اﻧﻮاع ﺗﻮپ‌ها راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی­ﻫﺎﺳﺖ.

اﻧﻮاع ﮐﺘﺎب : ﮐﺘﺎب ﺟﺰو وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎزى ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻮدﮐﻰ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

نکته : ﻻزم اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر اﺳﺒﺎب‌ﺑﺎزى­ﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ، اﺳﺒﺎب‌ﺑﺎزى­ﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮوﺳﮏ­ﻫﺎى دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ­ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﻋﺮوﺳﮏ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار، ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﺎ ﻋﺼﺎ و…) ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ آﻣﺎدﮔﻰ ﻻزم ﺑﺮاى ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮان‌ﯾﺎب (ﻣﻌﻠﻮل) را از ﻫﻤﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

سکینه راهپیما

خواب زمستانی حیوانات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست