کاردستی برای هدیه تولد

۴ سال به بالا

اهداف رشدی  ◄ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ (ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﻣﺸﺎﻫﺪه)، ﺟﺴﻤﯽ ـ ﺣﺮﮐﺘﯽ (ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﻀﻼت ﮐﻮﭼﮏ)

روش اجرا       ◄ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ، ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﮐﺎردﺳﺘﯽ

وسایل لازم     ◄ ندارد

 

 

در ﯾﮏ روز آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدکتان ﺑﻪ ﭘﺎرک ﺑﺮوﯾﺪ. ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ بنشینید و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺼﻪ­ﻫﺎی ﺳﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮب را تعریف کنید.

ﻻﮐﯽ و ﻗﻮری و ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ­ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ دوﺳﺖ ﺧﻮﺑﺸﺎن «ﻣﻮﺷﯽ» ﺑﺮوﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ­داﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻫﺪﯾﻪ­ای ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﻻﮐﯽ ﮔﻔﺖ: «ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای او ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﯾﺎ ﮐﺎردﺳﺘﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ. ﺣﺘﻤﺎً ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ­ﺷﻮد.» ﻗﻮری ﮔﻔﺖ:«اﻣﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.» ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻔﺖ: «ﭼﺴﺐ و ﮐﺎﻏﺬ رﻧﮕﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﻢ. ﺣﺎﻻ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟» ﻗﺼﻪ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ و از کودک ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﺷﻤﺎ اﻻن ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ و ﭼﺴﺐ دارﯾﺪ؟ (ﭼﻮن از ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه، او هم وﺳﯿﻠﻪ­ای ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﺪارد). اﮐﻨﻮن از کودکتان ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﺑﺎ آن ﮐﺎردﺳﺘﯽ درﺳﺖ ﮐﺮد. ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎورد.

ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﺷﯿﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﺑﺮگ و ﺳﻨﮓ و ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ­ﺷﻮد. همراه با کودکتان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎردﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﯿﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه کنید. ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و درﺑﺎره ﮐﺎری که انجام دادید با هم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:  ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ را در ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ و ﺑﻪ ﻗﻮری و ﻻﮐﯽ و ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻮﺷﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ­ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ  ﻫﻢ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺷﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

فریبا کیهانی

هدیه تولد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست